Синхронный перевод

Мы предлагаем ответственный и профессиональный подход, гарантирующий ваше спокойствие и уверенность на предстоящем мероприятии.

Многолетний опыт лингвистического сопровождения крупных и небольших мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов, подтвержденный рекомендациями самого высокого уровня, обеспечит вам профессиональный устный перевод и слаженную командную работу.

Стоимость устного перевода зависит от ряда факторов (длительность проекта, вид перевода, языковая пара, тематика перевода, место проведения, формат мероприятия) и рассчитывается индивидуально для каждого заказа с учетом всех пожеланий клиента.

Ставка рассчитывается как стоимость часа устного перевода или как стоимость одного дня устного перевода.

Если вы хотите узнать стоимость часа устного перевода, оставьте заявку на нашем сайте или просто позвоните нам.Стоимость устного перевода в час(для длительных проектов –стоимость одного дня устного перевода)будет определена и согласована исходя из вышеперечисленных параметров и необходимой квалификации переводчика.

>> стоимость услуг перевода

У нас вы можете заказать: синхронный перевод, последовательный перевод, шушутаж и устный технический перевод.

Устный синхронный перевод

Синхронный перевод – один из наиболее сложных видов устного перевода, в процессе которого перевод на целевой язык выполняется синхронно, т. е.

одновременно с восприятием на слух речи на исходном языке, в отличие от последовательного перевода, когда переводчик говорит в паузах в речи на исходном языке. Для оказания услуги используется специальное оборудование для синхронного перевода, предоставляемое в аренду нашими партнерами. Для устного синхронного перевода понадобятся два специалиста, которые будут работать, сменяя друг друга каждые 30 минут и обеспечивая непрерывную работу вашего мероприятия.

Устный последовательный перевод

Последовательный перевод выполняется поэтапно: говорящий время от времени делает в речи паузы, необходимые переводчику для перевода сказанного. Устный последовательный перевод обычно используется при проведении мероприятий с относительно небольшим количеством участников.

Шуштаж

Шушутаж –синхронный перевод для одного слушателя. Осуществляется переводчиком-синхронистом высшей квалификации посредством нашептывания перевода слушателю без использования какого-либо специального оборудования. Такая услуга может понадобиться руководителям высшего уровня во время проведения международных переговоров, где необходима постоянная лингвистическая поддержка.

Устный технический перевод

Уже много лет наши переводчики оказывают услуги устного перевода на мероприятиях, требующих не только владения языком, но и профессиональных знаний узкоспециализированной лексики. Устный перевод на пусконаладочных работах, перевод на тренингах с привлечением зарубежных специалистов, устный технический перевод на сложных переговорах и других мероприятиях технического содержания – все эти услуги являются одним из основных направлений нашей работы.

Як відомо, існують два основних види перекладу: усний і письмовий. До усного перекладу відносяться два підвиди: синхронний і послідовний. Розглянемо докладніше синхронний переклад.

Синхронний переклад – це такий вид усного перекладу на міжнародних конференціях, що здійснюється одночасно зі сприйняттям на слух пропонованого одноразово усного повідомлення вихідною мовою в ізолюючої перекладача від аудиторії кабіні, і в процесі якого – в екстремальних умовах діяльності – у будь-який відрізок часу переробляється інформація суворо обмеженого обсягу. Ці ж екстремальні умови здійснення синхронного перекладу іноді приводять до виникнення стресу в синхроніста, оскільки нормальна людина не може одночасно слухати і говорити – це психофізіологічна аномалія.

Можна провести простий експеримент: поставити касету рідною мовою і вголос повторювати кожне друге слово. Чи ще складніше: повторювати кожне дієслово в цьому тексті. Таким чином, при цій вправі створюються умови, наближені до роботи синхроніста.

Під час роботи синхроніст знаходиться в ізольованій кабіні, не бачючи виступаючого, а чує його виступ через навушники і говорить одночасно з виступаючим з паузою в 3-4 слова. Його роль непомітна, але відповідальність дуже висока. Слід зазначити труднощі, що виникають при синхронному перекладі:

 1. Психологічний дискомфорт (одночасне слухання і говоріння).
 2. Психічна напруга, зв’язана з необоротністю сказаного доповідачем.
 3. Психічна напруга, зв’язана з необоротністю перекладу і великою аудиторією слухачів.
 4. Психічна напруга, викликана швидким темпом мови оратора.
 5. Складна лінгвістична задача мовної компресії (стиску тексту).

  Адже російські слова на 7-8% довше англійських, а деякі слова потрібно пояснювати декількома словами на російській, особливо нові поняття.

 6. Нечітка чи нестандартна вимова доповідача, особливо представників Африки, Індії, Нігерії, Японії, Франції та інших країн що говорять англійською мовою.

Необхідно відзначити наявність визначених якостей для становлення професійного синхроніста:

 1. Талант (тобто визначений набір вроджених психофізичних характеристик):

а) зосередженість, здатність відключатися від перешкод;

б) швидка реакція

в) швидкість мови

г) психічна і фізична витривалість – це уроджені якості.

До придбаних психологи відносять наступні:

 • наявність енциклопедичних знань і вміння використовувати їх при переробці великого матеріалу;
 • здатність сприймати на слух будь-яку промову іноземною мовою (на побутовому рівні необхідно знати 3 тисячі слів).
 • вільне володіння ідіомами;
 • винахідливість і спритність.

У будь-якій країні існує так називана «золота десятка» синхроністів.

До складностей, перед якими виявляються професійні перекладачі, відносяться наступні:

 • нерозуміння ідіом, незнання фразеології, жаргону, сленгу;
 • невміння відтворити гру слів іноземною мовою;
 • труднощі в передачі рольового вигляду персонажів;
 • труднощі, що виникають за умови приналежності оригіналу і перекладу до різних культур.

При розумінні мови виникають труднощ. Чому? Розуміння мови ґрунтується на так називаній сигнатурі слова – свого роду фонетичного підпису доповідача. У кожної людини своя сигнатура слова, вона унікальна як почерк (розпізнавання по телефону). Сигнатури рідної мови ми починаємо засвоювати з дитинства, і продовжуємо поповнювати свій «банк сигнатур» усе життя. Тому ми зрозуміємо будь-якого доповідача на нашій мові, як би він його не спотворював.

У синхроніста-перекладача, що не має природної мовної основи, після завершення навчання в «банку сигнатур» нараховується не більш 10 сигнатур. Відкіля ж узяти розуміння іноземної мови? Та й у практичній діяльності перекладача майже немає умов для «нагромадження сигнатур». Знаючи, що їх переводять іноземці — try to speak slowly® «тепличні умови». Що робити? Жити в цій країні, працювати в реальному мовному середовищі – посильними, підсобними робітниками, санітарами.

Література: Р.К.Миняр-Белоручев “Как стать переводчиком?”, М, “Готика”, 1999.

Г.В. Чернов “Теория и практика синхронного перевода”, М., 1978.

А.Ф. Ширяев Пособие по синхронному переводу. – М., 1982.

Г.Мирам “Как стать переводчиком”, М., 1999.

Лекція №11


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 178; Нарушение авторских прав?;
Читайте также:

 

Системы синхронного перевода речи

Синхронный перевод речи является неотъемлемой частью любого мероприятия с участием иностранных представителей. Существуют два основных способа организации перевода речи: последовательный и синхронный. При последовательном переводе докладчик вынужден делать паузы на время, когда переводчик переводит фрагмент его выступления. Безусловно, это – самый простой и наименее затратный способ перевода, который не требует дополнительного специального оборудования и позволяет обойтись лишь двумя микрофонами (для докладчика и переводчика) и стандартной системой звукоусиления, которая, как правило, присутствует почти в любом зале для совещаний и конференций. Однако, при таком способе время выступления увеличивается как минимум, в два раза, т.к. после каждого фрагмента выступления требуется такое же время (а на практике – немного больше) на его перевод. Безусловно, это сильно мешает докладчику поддерживать темп выступления и лишает его речь динамики и эмоциональности. Кроме этого, практически невозможно осуществить перевод на несколько языков.

В отличие от последовательного, синхронный перевод может быть реализован только с помощью специального оборудования и с участием преводчиков (синхронистов), обученных методам ведения такого перевода, и имеющим навыки работы на подобном оборудовании. Однако синхронный перевод позволяет выполнять задачи, которые невозможно реализовать последовательным методом ведения перевода.

В самом простом случае, в состав системы синхронного перевода входят следующие компоненты:

 • пульты переводчика. Количество пультов определяется количеством языков, на которые нужно переводить речь выступающего. Каждый переводчик-синхронист снабжается специальным пультом переводчика, имеющим микрофон и наушники. В наушники переводчика подается речь выступающего. Одновременно с докладчиком, переводчик переводит его речь в микрофон своего пульта.
 • центральное устройство распределения языков. Служит для приема сигналов от пультов переводчика и направления их в соответствующие каналы перевода. Для каждого языка должен быть предусмотрен отдельный языковый канал.
 • селекторы каналов перевода. Устанавливаются в зале, непосредственно на местах размещения участников мероприятия, которым необходим перевод выступления. Селекторы каналов подключаются к выходу устройства распределения языков и снабжены переключателем каналов перевода и выходом на наушники, через которые участник мероприятия будет слушать перевод выступления, выбрав нужный ему канал.

Способ подключения селекторов каналов к центральному устройству может быть как проводным (с помощью кабеля), так и беспроводным, через специальные передающие устройства.

В настоящее время наибольшее распространение приобрели беспроводные системы распределения языков, использующие для передачи сигналов инфра-красное (ИК) излучение.

Преимущество инфракрасных систем состоит в том, что ИК-лучи не распространяются за пределы помещения, и не создают помех для подобных систем, установленных в соседних залах. Тем самым, отсутствует нежелательная «утечка» конфиденциальной информации за пределы помещения. Также 6подобные системы не подвержены влиянию радиопомех и не требуют получения специального разрешения на использования радиочастот.

В такой системе центральное устройство распределения языков имеет ИК-модулятор, преобразующий сигналы от пультов переводчика в групповой многоканальный ИК-сигнал, который, через специальные ИК-излучатели, подается в конференц-зал. Все участники снабжаются специальными портативными ИК-приемниками, имеющими селектор каналов и выход на наушники.

Каждый участник выбирает нужный ему канал и через наушники слушает речь выступающего, переведенную на понятный ему язык.

Системы синхронного перевода компании TAIDEN

Компания TAIDEN предлагает систему синхронного перевода HCS-5100.

TAIDEN HCS-5100 — это цифровая система распределения языков на ИК-лучах. В системе используется собственная разработка TAIDEN – технология цифровой ИК-передачи звука и сигналов управления «dirATC», реализованная на разработанном компанией новейшем интеллектуальном процессоре TDIR. Система HCS-5100 предназначена для использования в системах синхронного перевода для многоязычных конференций.

TAIDEN HCS-5100 позволяет транслировать в конференц-зал речь выступающего, переведенную на несколько языков, посредством модулируемого ИК-излучения. Делегаты конференции могут прослушивать нужный канал перевода через наушники на портативном ИК-приемнике. Кроме того, система HCS-5100 имеет возможность отображать на дисплее приемника название языка для принимаемого в данный момент канала и имеет широкий, до 270°, угол приема, что облегчает ее использование в помещениях со сложной конфигурацией. Также в системе предусмотрен комбинированный режим работы передатчика, который может использоваться и для других задач, таких, как музыкальная трансляция (в моно или стереорежиме).

Система HCS-5100 соответствует стандартам IEC 61603-7 (Передача аудио и/или видео, а также сопутствующих сигналов с использованием инфра-красного излучения) и IEC 60914 (Конференц-системы – Технические требования по электричеству и аудио). Более того, она совместима с любой другой ИК-системой, соответствующей стандарту IEC 61603-7.


Технические характеристики
соответствует стандартам IEC 61603-7 и IEC 60914
совместима с любыми другими ИК системами стандарта IEC 61603-7
система невосприимчива к помехам, создаваемым лампами дневного света
гибкая настройка каналов и режимов передачи
LCD дисплей отображающий номер канала и название транслируемого языка
автоматическая синхронизация: число доступных каналов соответствует количеству каналов системы, используемых в данный момент
сверхширокий угол приема — 270°
работа без сбоев даже при ярком солнечном свете
комбинированные режимы
специальный «обтекающий» режим, использующийся для комнат сложной формы
компенсация задержки при передаче сигнала по кабелю
полоса пропускания 20 Hz — 20 kHz и возможность стереотрансляции (в режиме Premium)

 

 

В состав системы TAIDEN HCS-5100 входят следующие компоненты:

 • TAIDEN HCS-5100MA/04/08/16N(F) — ИК передатчик с цифровым аудио интерфейсом (4, 8,16 – каналов)
 • TAIDEN HCS-5100T/15/25/35S — Многоканальный цифровой ИК-излучатель, 15/25/35Вт
 • TAIDEN HCS-5100R/04/08/16/32 — Портативный цифровой ИК приемник (4, 8, 16, 32 – каналов)
 • TAIDEN HCS-5100PA — Легкие стерео наушники
 • TAIDEN HCS-5100BAT-16 — Сменный блок аккумуляторов для ИК-приемников
 • TAIDEN HCS-5100CHG/60 — Зарядное устройство на 60 ИК приемников
 • TAIDEN HCS-5100KS — Кейс для хранения и транспортировки 100 ИК- приемников
 • TAIDEN HCS-4385U/50 — Пульт переводчика (64 кан.,эл.карта, ЖК-дисплей 256х64, микрофон, громкоговоритель)
 • TAIDEN EP-950B — Гарнитура для переводчика

 

 

Добавить комментарий

Закрыть меню